ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Your Inner Glory

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle trajecten, cursussen en sessies van Your Inner Glory.

Artikel 1 | Definities

  1. Opdrachtnemer: Your Inner Glory;

  2. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de coachee,

  3. Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Your Inner Glory is opgericht door Frederiek Roodenburgh en gevestigd te Aerdenhout.

Your Inner Glory is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

onder KVK-nummer 88702715

Artikel 3 | Aanmelden/aansprakelijkheid

Aanmelden voor een traject, cursus of sessie geschiedt via e-mail of via telefonische afspraak.

Met de aanmelding verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met het feit dat hij/zij op de hoogte is dat de deelname aan een traject, sessie of cursus voor eigen risico is.

Evenals het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een traject, sessie of cursus. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van het traject, de sessie of cursus, als de periode daarna. De opdrachtnemer is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Artikel 4 | Gezondheid

Een holistische coaching of behandeling is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. De opdrachtnemer stelt geen medische diagnoses. Raadpleeg altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten. De opdrachtnemer gaat een inspanningsverplichting aan en geen resultaatverplichting, omdat het resultaat van teveel factoren afhankelijk is.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 5 | Geheimhouding

De opdrachtnemer zal niet zonder uw toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).

Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De prijzen voor de diensten van Your Inner Glory staan online op www.yourinnerglory.nl vermeld.

Artikel 7 | Annuleren, verzetten van afspraken of diensten

Een individuele behandeling, consult, coaching sessie of andere dienst in de ruimste zin van het woord kan tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden verplaatst c.q. worden afgezegd. Bij verplaatsing c.q. afzegging binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om 100% van het verschuldigde bedrag voor de gereserveerde tijd voor de behandeling, het consult, de sessie, de afspraak of de andere dienst in de ruimste zin van het woord in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op de afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 8 | Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9 | Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter van de zittingsplaats van het arrondissement, waaronder de woonplaats van de opdrachtnemer valt, bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

Artikel 10 | Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.


Your Inner Glory / Frederiek Roodenburgh / Juliana van stolberglaan 37, 2111 CK Aerdenhout/ www.yourinnerglory.nl / frederiekroodenburgh@gmail.com / 

IBAN: NL06 RABO 0330 9757 81 / KVK-nummer: 88702715 / BTW-nummer: NL 004655507B48